Ansökan om forskningsanslag

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn. Vi delar ut forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.

Majblomman beviljar medel till projekt som förbättrar livskvaliteten för barn och ungdom i Sverige genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa eller bota och lindra sjukdom och funktions- nedsättning. Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forskningsprogram under uppbyggnad ges hög prioritet. Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.

De utdelade beloppen är sammanlagt 1 miljon kronor per år som fördelas på ett 10-tal projekt. Vanligen beviljas 6 stipendiemånader, 18 000 kr per månad för disputerad och 15 000 kr för odisputerad doktorand/forskare. Observera att stipendier för utbildning är undantagna från skatteplikt och därmed saknar man viss social trygghet.

Bidrag beviljas för ett år i taget, men samma projekt kan få fortsättningsbidrag under flera år efter förnyad ansökan.

Beviljade bidrag kan disponeras under tre år. Bidrag som inte utnyttjas inom denna tidsram återgår till Majblommans Riksförbund.
En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det finns aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller att etiska principer enligt humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet har iakttagits.

Bidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor, undantaget är resor för datainsamling. Inte heller ges bidrag till djurförsök eller rena laboratorieförsök.

Ansökningar inom områden där det finns stora forskningsfonder samt ansökningar från forskare med goda finansieringsmöjligheter lågprioriteras.

FAQ- här finns en sammanställning av vanliga frågor och svar (pdf).

För övriga frågor, kontakta forskningsrådets ordförande
Ulla Nathorst-Westfeldt

Sista dag för ansökan är 2018-12-03

Skriftligt besked lämnas i mitten av februari 2019

Ansökningshandlingar:
1. Använd denna ansökningsblankett (klicka här).
2. Projektbeskrivning, max 5 sidor. Skrivet på svenska.
3. Redogörelse för projektbudget och de sökta medlens användning.
4. Meritförteckning, max 2 sidor inklusive förteckning över utgivna skrifter de senaste 5 åren. Meritförteckningen ska innehålla:
- uppgifter om utbildningar
- antagen till forskarutbildning, årtal samt handledare och ämnesområde
- doktorandanställning/utbildningsbidrag, kr/mån
- förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren.
5. Aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller redogörelse för etiska överväganden.
6. Årsrapport inklusive populärvetenskaplig sammanfattning, max 1 sida ska medsändas om den sökande har ett tidigare beviljat forskningsbidrag från Majblomman.

Ansökningshandlingarna ska inkomma i 1 original och 5 kopior till:

Majblomman
Lillemor Emring
Box 2545
403 17 Göteborg

Sökande som tidigare fått forskningsbidrag från Majblomman måste lämna årsrapport för att komma ifråga för nytt bidrag.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej.