Majblomman - Alla barns blomma

Söka forskningsbidrag

Majblommans forskningsbidrag gör skillnad för den som vill bedriva praxisnära forskning som direkt involverar barn. Vi delar ut forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.

Det handlar om projekt om barns vardag och hälsa i allmänhet samt om barn som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden befinner sig i särskilt utsatta situationer. I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals, liksom projekt med psykosomatiska frågeställningar. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt och projekt under uppbyggnad prioriteras.

De utdelade beloppen är sammanlagt 1 miljon kronor per år som fördelas på ett 10-tal projekt. Vanligen beviljas upp till 6 stipendiemånader, 18 000 kronor per månad för disputerad och 15 000 kronor för odisputerad doktorand/forskare. Observera att stipendier för utbildning är undantagna från skatteplikt och därmed saknar man viss social trygghet.

Bidrag beviljas för ett år i taget, men samma projekt kan få fortsättningsbidrag under flera år efter förnyad ansökan.

Beviljade bidrag kan disponeras under tre år. Bidrag som inte utnyttjats inom denna tidsram återgår till Majblommans Riksförbund.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det finns aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller att etiska principer enligt humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet har iakttagits.

Bidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor, undantaget är resor för datainsamling. Inte heller ges bidrag till djurförsök eller rena laboratorieförsök. Ansökningar inom områden där det finns stora forskningsfonder samt ansökningar från forskare med goda finansieringsmöjligheter lågprioriteras.

För frågor kring ansökan av forskningsbidrag:
FAQ - här finns en sammanställning av vanliga frågor och svar (pdf).
För övriga frågor, kontakta forskningsrådets ordförande på
e-postadress annika.dahlgren.sandberg@majblomman.se

Sista dag för ansökan är 2014-12-01

Ansökningshandlingar, se nedan.

Skriftligt besked lämnas i februari, 2015.


Ansökningshandlingar:

 1. Använd denna ansökningsblankett (länk borttagen).
 2. Projektbeskrivning, max 5 sidor. Skrivet på svenska.
 3. Redogörelse för projektbudget och de sökta medlens användning.
 4. Meritförteckning, max 2 sidor inklusive förteckning över utgivna skrifter de senaste 5 åren. Meritförteckningen ska innehålla:
  - uppgifter om utbildningar
  - antagen till forskarutbildning, årtal samt handledare och ämnesområde
  - doktorandanställning/utbildningsbidrag, kr/mån
  - förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren
 5. Aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller redogörelse för etiska överväganden.
 6. Årsrapport inklusive populärvetenskaplig sammanfattning, max 1 sida, ska medsändas om den sökande har ett tidigare beviljat forskningsbidrag från Majblomman. 
   

Ansökningshandlingarna ska inkomma i 1 original och 5 kopior till Majblommans Riksförbund, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg.

Sökande som tidigare fått forskningsbidrag från Majblomman måste lämna årsrapport för att komma ifråga för nytt bidrag.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

Gå till MajPlejsMajBloggGe en gåvaButiken
Copyright © Majblommans Riksförbund 2014

Plusgiro: 90 1907-6 | Bankgiro: 470-0605

Driftpartner: Tripnet